Report & thu hồi website

Link: Report.tentuoi.com / Baocao.tentuoi.com / ThuHoi.tentuoi.com

Report (báo cáo lạm dụng)

Nếu bạn phát hiện thấy bất cứ ai có tentuoi.com đăng những nội dung tiêu cực lên website name.tentuoi.com của họ thì vui lòng báo cáo cho chúng tôi biết bằng cách bấm vào nút gửi thông tin bên dưới.

Thu hồi website YourName.tentuoi.com

Mỗi người có tentuoi.com đều có một biểu mẫu tại YourName.thanphien.com để mọi người có thể than phiền về việc bạn lạm dụng website YourName.tentuoi.com cho những mục đích phạm pháp. Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

Vui lòng report tại Report.tentuoi.com